Hàng trăm doanh nghiệp được tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

Có thêm 74 doanh nghiệp mới với 9.505 lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong tháng 7 và tháng 8.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong tháng 7 và tháng 8 năm 2020, toàn ngành đã giải quyết mới cho 74 doanh nghiệp với 9.505 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 56 tỉ đồng.

Theo thống kê của ngành, cũng trong tháng 7 và tháng 8, có 643 doanh nghiệp đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, báo tăng 61.067 lao động và kết thúc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 205 tỉ đồng.

Tính đến hết tháng 8.2020, còn 954 doanh nghiệp, với 79.522 lao động và số tiền tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 362,6 tỉ đồng.

Ngành Bảo hiểm xã hội cũng đã xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp đối với 164.916 lao động; xác nhận danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 của đơn vị, doanh nghiệp là 585 lao động.

Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng tác động của dịch COVID-19, ngành Bảo hiểm xã hội đã làm việc trực tiếp, nắm bắt tình hình doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với 5.091 đơn vị.

Trong đó: 1.793 đơn vị với 113.265 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; 3.064 đơn vị với 161.625 lao động nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động; 234 đơn vị với 13.914 lao động ngừng việc nhưng vẫn hưởng tiền lương theo thỏa thuận.

Đồng thời làm việc, đôn đốc thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với 71.726 doanh nghiệp nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thu hồi 4.350 tỉ đồng...

tin đã đăng